Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli i pracowników

1.

Zarząd Powiatowo-Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Rypinie z siedzibą w Rypinie 87-500, ul. Kościuszki 51 jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

2.

Inspektorem ochrony danych jest Pan Jacek Piechowiak, adres e-mail: pmszsrypin@o2.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Związku oraz wszelkich czynności pozwalających spełnić obowiązek   wynikający z przepisów prawa.

4.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

5.

Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku Prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź, gdy dane osobowe przetwarzane   na   podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

8.

Powiatowo-Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Rypinie nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

9.

Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

10.

Gdy uzna Pan/Pani , iż Powiatowo-Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w Rypinie, jako administrator danych , przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych

11.

Podanie   danych   osobowych   w   zakresie obowiązujących przepisów   ustaw   i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

12.

Pani/Pana   dane   nie   będą   przetwarzane   w   sposób   zautomatyzowany,   w   tym profilowaniu.